Search form

Salmo 88:2

2Te na kenta joo tnoꞌo ja ndakuatu san ndee nuu ni,

te konini ni joo tnoꞌo ja kana ndaꞌu san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index