Search form

Salmo 89:3

3Te ni kachi ni, vi Dios: “Ni saꞌa rin in tratu jin in tee ni kaji rin,

te ni kee yuꞌu rin nuu David, tee jinokuechi nuu rin, te jiñaꞌa rin:

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index