Search form

Salmo 89:48

48Chi tu na in ñayiu teku nikuii nikani ja ma kui,

te ni in ñayiu ma kuu ja kaku nuu kueꞌe ja jaꞌni ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index