Search form

Salmo 9:10

10Chi maa ni, vi Jitoꞌo san, ka kukanu ini ñayiu ka jini ña jin ni,

te tu xndendoo ndaꞌu ni ñayiu ka ndanduku ña jin ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index