Search form

Salmo 9:17

17Ñayiu kueꞌe vi ndiꞌi ñayiu ni ka ndunaa ini ia Dios kuaꞌankuei ñuu jiꞌi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index