Search form

Salmo 9:5

5Ni kuxeen ni nuu ñayiu tu ka kandija ña jin ni, te ni xnaa ni ñayiu kueꞌe,

ni xnaa ni jin, ja ma vi kondakaꞌan saꞌun ka ña ñayiu jin nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index