Search form

Salmo 9:8

8Te sandaa ya kuechi ñayiu ñuyiu

vi tatnuni ndaa ya nuu ñayiu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index