Search form

Salmo 90:4

4Chi in mil kuia kuu na kuinio iku

ja inka ni yaꞌa nuu maa ni,

axi na kuinio ndesaa ni ore ja ni yaꞌa nuu jakuaa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index