Search form

Salmo 90:5

5Te xnaa ni ñayiu na kuinio nuu kee teñuꞌu,

chi ka kui na ni kuinio in jani,

axi na ni kuinio yuku ja ni jite, te oo kuikuii tnoꞌo neꞌe.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index