Search form

Salmo 91:16

16Te suni kuñaꞌa rin kuakuaꞌa kuia ja kotekui,

te xneꞌe rin nui ja na kuni ja skaku niꞌnu rin jin.”

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index