Search form

Salmo 91:7

7Chi visi in mil ñayiu vi ndonso ja vi kuu ichi ndaꞌa satni ni,

te uxi mil ichi ndaꞌa kuaꞌa ni,

su maa ni, chi tu nagua ndoꞌo ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index