Search form

Salmo 92:10

10Su maa ni, ndataa jandakui san, nagua ndakui in isndiki makaa sukun.

Te ni joso ni tatna xiko asin xini san ja ni kaji ña ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index