Search form

Salmo 92:15

15Te yun vi koi nagua ja vi kokaꞌin nuu ñayiu ñuyiu ja ia ndaa kuu Jitoꞌo,

te maa ya guaa tavaꞌa ña, te tu na tniuu ja tu saꞌa ndaa ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index