Search form

Salmo 93

Maa Jitoꞌo kuu ia tatnuni

1Maa Jitoꞌo kuu rey, te ni ndekuiꞌnu ya saꞌun vii ya ja tatnuni ya

vi ni ndakuꞌni ya sinchu chii ya ja kuu jakaꞌnu ya,

te ni saꞌa yutnu ya ñuyiu nagua ja ma kokanda saꞌun.

2Te ndee jananaꞌa oo yutnu nuu tatnuni ni, vi Jitoꞌo san,

te nikuii nikani oo ni.

3Ka kajan yute, vi Jitoꞌo san, vi jiso ja jika niꞌi ndute,

vi ka jaꞌnu nuu ndute ja kagua tnaꞌa de.

4Su kaꞌnu ka kuu maa ni, vi Jitoꞌo, ja oo ni ndee sukun, saa ja jiso nuu jika kuakuaꞌa ndute,

vi kaꞌnu ka kuu ni saa ja kañu xeen ndute mar.

5Te kukanu ini san tnoꞌo ja tatnuni ni, vi Jitoꞌo san,

te veꞌe ii kuu veñuꞌu ni ja oo nikuii nikani.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index