Search form

Salmo 93:2

2Te ndee jananaꞌa oo yutnu nuu tatnuni ni, vi Jitoꞌo san,

te nikuii nikani oo ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index