Search form

Salmo 94:1

Maa Jitoꞌo kuu ia sandaa kuechi ñayiu ñuyiu

1Maa ni, vi Jitoꞌo san, kuu ia Dios ja ndaxtenaa ni ñayiu,

xneꞌe ni maa ni ja ndaxtenaa ni ñayiu ka saꞌa jakueꞌe, vi Dios.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index