Search form

Salmo 94:19

19Te nuu ndakani ndevaꞌa ini san vi kusuchi ini san,

te ni ndataa ni tnoꞌo sii ini ja ni ndusii ini anu san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index