Search form

Salmo 96:2

2Vi kata ni nuu Jitoꞌo Dios, te vi saꞌa kaꞌnu ni ya.

Vi kana ni in kiuu in kiuu ja skaku niꞌnu ña ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index