Search form

Rut 1

Kuaꞌankuei Elimelec jin ñayiu veꞌe de ñuu Moab

1Liuru yaꞌa ndakani ja jaꞌa in tee ñuu Belén ja tnii Judea ja ni kekuei ndaꞌu de jin ñasiꞌi de vi uu seyii de kuaꞌankuei de inka ñuu nani Moab. Te tiempu yun ni ka otatnuni tee ka jaꞌnde kuechi, te ni oo ndevaꞌa soko ñuu Belén yun. 2Te tee yaꞌa ni onani Elimelec,+ te ñasiꞌi de ni onani Noemí,+ te in seyii de ni onani Mahlón,+ te inkai ni onani Quelión. Te maa de ni okuu in tee Efrata ja oo ñuu Belén nuu ka oo ñayiu tatatnoꞌo de Judá.

Te nuu ni jinokuei de in ñuu ja tnii Moab, te ni ka kendoo de, yun ni ka oo de. 3Su yun ni jiꞌi Elimelec yii Noemí, te ni ndondaꞌu ña jin uu seyii ña. 4Te nuu kuee ka, te ni ka jaka tnaꞌa suchi yaꞌa jin suchi siꞌi ñuu Moab yun. Te in suchi siꞌi yun ni onani Orfa, te inkai ni onani Rut.+ Su nuu uxi kuia ja ka oo ña ñuu yun, 5te suni ni ka jiꞌi ndui Mahlón vi Quelión. Saa te ni ndondaꞌu saꞌun ña, ni tu na seꞌe ka ña ni tu na yii ña.

Kuanoꞌokuei Noemí jin Rut ñuu Belén

6Yun te in kiuu ni ndekuei Noemí jin nduu janu ña ñuu Moab, chi ndee ñuu yun ni jini soꞌo ña ja ni kundaꞌu ini ña Jeovaa jin ñayiu ñuu ya, te ni jiñaꞌa ya ja ka jai. 7Yun te ni ndekuei ña jin nduu janu ña nuu ni ka oo ña yun, te ni ka ndakiꞌin ichi ja vi ndajiokuiin ña ñuu Judea. 8Su nuu ichi yun te jiñaꞌa Noemí nuu nduu janu ña:

―Vi ndajiokuiin kuanoꞌo in in maa ron veꞌe nana ron, te Jeovaa na kaꞌan ndaꞌu na kaꞌan kee ña ya jin in in ron, nagua ni ka kaꞌan ndaꞌu ron ndi seꞌe rin vi ka kaꞌan ndaꞌu ña ron jin maa rin. 9Te na kuandetu Jeovaa ja vi ndaniꞌi yii in in maa ron, te vi nukoo vii vi nukoo vaꞌa ron veꞌe yii ron ―jiñaꞌa ña.

Yun te ni chitu ña nuu janu ña ja vi ndakuantaꞌu nuu tnaꞌa ña. Su ni ka kana jaa nduu janu ña yun ja ka kusuchi ini, te ni ka ndaꞌi. 10Te ka jiñaꞌi:

―Ñaꞌa, ma noꞌokuei san, chi kiꞌinkueio ñuu ni ―ka jiñaꞌi.

11Su jiñaꞌa Noemí:

―Vi ndajiokuiin veꞌe ron, vi seꞌe, chi nagua ka niꞌi ron ja kiꞌinkuei ron jin rin, te ma koo ka seꞌe rin ja vi kuaka tnaꞌa jin ron. 12Vi ndajiokuiin kuanoꞌokuei veꞌe ron, vi seꞌe, chi ja makunijaꞌnu ndevaꞌa rin ja ndakuaka tnaꞌa ka rin. Te visi na kachi rin ja kondetu kaꞌnu rin ja jakuaa vitna ndakuaka tnaꞌa rin te vi nukoo ka seꞌe rin, 13¿te a vi kondetu ron guaa ndee vi kunaꞌnui saa vi kuaka tnaꞌa ron jin? ¿Te a vi mavindakuaka tnaꞌa ron, maa ni ja vi kondetu ron suchi yun? Ñaꞌa, vi seꞌe, chi ja ni tetniuu Jeovaa kuaꞌa tnoꞌo suchi ini tnaꞌa rin, su kokuu suchi ndevaꞌa ka ini rin nuu ja kuni rin ja vi kotnaꞌa ron tnundoꞌo ―jiñaꞌa ña.

14Te ni ka kana jai inka jichi ja ka kusuchi ini, te ni ka ndaꞌi. Yun te ni chitu Orfa nuu nana xisoi, te ni ndakuantaꞌui te kuanoꞌi, su Rut, chi ni kendoi jin nana xisoi.

15Yun te jiñaꞌa Noemí:

―Kondiaꞌa ja ni ndajiokuiin tna janu ron kuanoꞌi ñui vi nuu ka oo chuꞌchi. Te suni ndajiokuiin maa ron kuanoꞌokuei jin ―jiñaꞌa ña.

16Su jiñaꞌa Rut:

―Ma tenini ña ni ja xndoo ña san, te kujioo san nuu oo ni, chi ndee ni nuu ni kuu ja kiꞌin ni, te kiꞌin san, te ndee ni nuu koo ni, te koo san. Te ñuu ni kokuu ñuu san, te ia Dios ni kokuu Dios san ―jiñaꞌi―. 17Te ndee ni nuu kuu ni, te kuu san, te yun jinkoyuꞌu san. Te maa Jeovaa guaa na tetniuu ya tnundoꞌo ndevaꞌa na tnaꞌa san nuu ja kujioo san nuu oo ni, te maintnoꞌo nuu vi kuo guaa vi kuu sion ―jiñaꞌi.

18Te nuu ni jini Noemí ja vi oo anui ja kiꞌinkuei jin ña, te tu ni tenini ka ña jin.

19Yun te ni ka jika jaꞌa nduu ñasiꞌi yun guaa ndee ni ndentakuei ña Belén. Te nuu ni ndajinokuei ña Belén, te ndiꞌi ñayiu ñuu yun ni ka saꞌu kuii ini ja jaꞌa ña, te ka kachi ñayiu siꞌi yun:

―¿A masu Noemí kuu ñaꞌa yaꞌa?

20Te jiñaꞌa ña:

―Ma vi xnani ka ña ni Noemí, chi Mara+ vi ndaxnani ña ni, chi kuaꞌa ndevaꞌa tnoꞌo suchi ini ni tetniuu Dios, ia ndiꞌi ni ja kuu ja saꞌa ya, siki san. 21Chi kuaꞌan san jin yii san vi seꞌe san, te vitna vi suaꞌa ni intakaa uun ni ndaꞌa san ni ndatetniuu ña Jeovaa mandii san. ¿Te nau ja ka xnani ka ña ni Noemí, te ni tetniuu Jeovaa kuaꞌa tnundoꞌo siki san, te ni taa ia ndiꞌi ni ja kuu ja saꞌa tnoꞌo suchi ini ja tnaꞌa san? ―jiñaꞌa ña.

22Saa ni kuu ja ni ka ndajiokuiin Noemí ndee ñuu Moab jin janu ña Rut, suchi ñuu Moab. Te nuu ni ndajinokuei ña ñuu Belén vi inka ni kejaꞌa ja teꞌnde cebada.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index