Search form

Rut 2:15

15Te nuu ni ndakoi kuaꞌin ja ndaxtutu kai yoko cebada, te ni tatnuni Booz nuu musu de, te jiñaꞌa de:

―Vi kuandetu ni na ndaxtutu mai yoko neꞌu nuꞌni cebada ja ni ka saꞌa ni yun, te ma vi kuñaꞌa ni jakanoo nui.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index