Search form

Rut 2:18

18Te ni ndakuisoi cebadai, te kuanoꞌi maa ñuu, te nuu ni ndajinoi, te ni jini nana xisoi nasaa kuaꞌa ni niꞌi. Te suni ni ndataui ja ni ndoo nuu ni jaxeꞌin, te ni jiñaꞌi nuu nana xisoi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index