Search form

Rut 2:5

5Yun te ni jikan tnoꞌo Booz tee tatnuni nuu tee ka jaꞌnde cebada de:

―¿Na in kuu suchi siꞌi yaꞌa? ―jiñaꞌa de.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index