Search form

Rut 3

Ni jaꞌan Rut nuu oo Booz nuu era de

1Yun te in kiuu jiñaꞌa Noemí nuu janu ña Rut:

―Tniuu maa rin kuu, vi seꞌe, ja nduku rin in veꞌe nuu kukanu inio ja koo vii koo vaꞌa ron. 2Nuu saa te Booz kuu in tnaꞌa kuikion, tee xiin musu ni ka ojika jin ron ni ka osatniuu ron. Te jakuaa vitna kiꞌin de nuu era de ja skanta de cebada de. 3Te kuini rin ja saꞌa ron yaꞌa: kuchi vivii te ndachiꞌi ron joo tatna xiko maa ron vi ndakiꞌin ron saꞌun vaꞌa ka ron, te kiꞌin ron nuu era yun, su koyuꞌu ron ja ma kuni ña de jin ron, guaa ndee na ndiꞌi kaa koꞌo de. 4Te kondiaꞌa guaꞌa ndenu jinkotuu de ja kusun de. Yun te kiꞌin ron te tavichi ron nuu jaꞌa de, te jinkotuu ron yun, te kaꞌan maa de nagua kuu ja saꞌa ron ―jiñaꞌa ña.

5Te jiñaꞌa Rut:

―Saꞌa san ndiꞌi nagua kaꞌan maa ni, vi nana.

6Yun te ni jaꞌin nuu era yun, te ni saꞌi ndiꞌi nagua ni tatnuni nana xisoi.

7Te nuu ni ndiꞌi ni jaa ni jiꞌi Booz, te ni kusii ini de jin anu de, yun te ni jaꞌan de ni kixin de xiin montoo cebada. Yun te vi ñiñiꞌi ni, ni jino Rut, te ni tavichi nuu jaꞌa de, te ni jinkotui. 8Te nuu sagua ñuu, te sanaa ni ndukaji ini de, te nuu ni jiokagua de, te ni yuꞌu de nuu ni jini de ja katuu in ñasiꞌi nuu jaꞌa de.

9Yun te jiñaꞌa de:

―¿Na in kuu ron?

Te jiñaꞌi:

―Maa san kuu Rut, suchi jinokuechi nuu ni. Skaa ni joo yuꞌu soo ni na kondii san ja koto ña ni, chi maa ni kuu tnaꞌa yatni ka san ―jiñaꞌi.

10Te jiñaꞌa de:

―Jeovaa na koto na kuni ña jin ron, vi xiku. Guaꞌa ndevaꞌa ka ni kaꞌan ndaꞌu ron ndi yii ron vitna saa jaxtnañuꞌu, chi tu ni jaꞌan ron ja nduku ron in tee kuechi ka saa ruꞌun a kuu tee kundaꞌu axi tee kuika. 11Te ma koyuꞌu ron vitna, vi xiku, chi saꞌa rin jin ron ndiꞌi nagua jikan maa ron, chi ndiꞌi ñayiu ñuu rin ka jini ja ñayiu vii ñayiu vaꞌa kuu ron. 12Te vitna, visi jandaa ja tnaꞌa yatni ka ron kuu rin, su oo inka tnaꞌa yatni ka ron saa ruꞌun ja kuu koto ña de. 13Su yaꞌa ni ndoo ron jakuaa vitna, te nuu tuu xtnee, te na vi kondiaꞌo a kuini de ja skunkuu de ja tnaꞌa ron kuu de, te na saꞌa de. Su nuu ja tu kuini de ja koto ña de, te kee yuꞌu rin nuu Jeovaa ja saꞌa maa rin. Te yaꞌa ni kusun ron saa xtnee ―jiñaꞌa de.

14Te saa ni kuu ja ni kixin Rut nuu jaꞌa Booz. Te nuu matuu inka kiuu, te ni ndakoi nuu intinee ka, ama ka ja vi ndakuni tnaꞌa maa tee ka satniuu yun, chi ni kachi de: “Ni in ma vi kuni ja ni kii in ñasiꞌi nuu era yaꞌa”.

15Yun te jiñaꞌa Booz:

―Xtajioo saꞌun ndii ron jian te tnii guaꞌa ―jiñaꞌa de.

Te ni tnii Rut saꞌun ndii, te ni tnaa Booz ndee oko kilo cebada, te ni tee de yatai, te kuanoꞌi maa ñuu.

16Te nuu ni ndajinoi veꞌe nuu oo nana xisoi, te ni jikan tnoꞌo ña jin:

―¿Naxa ni kuu ron, vi seꞌe? ―jiñaꞌa ña.

Te ni ndakani Rut ndiꞌi naxa ni saꞌa Booz jin. 17Te jiñaꞌi:

―Ni taa de oko kilo cebada yaꞌa, te kachi de: “Kindaꞌa ron nagua ja ma ndajiokuiin ron jin ndaꞌa uun ron nuu nana xiso ron” kachi de ―jiñaꞌi.

18Yun te jiñaꞌa Noemí:

―Kondetu, vi seꞌe, kondioꞌni naxa kaa ja kokuu, chi ma ndatatu tee yun guaa ndee na kundaa ini naxa kendoo kiuu vitna ―jiñaꞌa ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index