Search form

Rut 3:4

4Te kondiaꞌa guaꞌa ndenu jinkotuu de ja kusun de. Yun te kiꞌin ron te tavichi ron nuu jaꞌa de, te jinkotuu ron yun, te kaꞌan maa de nagua kuu ja saꞌa ron ―jiñaꞌa ña.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index