Search form

Rut 3:6

6Yun te ni jaꞌin nuu era yun, te ni saꞌi ndiꞌi nagua ni tatnuni nana xisoi.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index