Search form

Rut 4:14

14Yun te ka jiñaꞌa sava ka ñasiꞌi nuu Noemí:

―Kaꞌnu kuu Jeovaa ja ni saꞌa ya ja oo in ja skaku niꞌnu ña, te na koteku tnoꞌi nuu ñayiu Israel.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index