Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 1:1

Luku ɓaa ɓay se tul mbeɗe key

1Nzoɓ buɔ-i Tiyofil, mbeɗe key na ndeke ɗi siɗike ro zey. Mbeɗe ká mì ɗaa ha̰ mù ká pola na, mì kḭ́ike fal feri riw bele ká Zezu tii sa̰w ɗáa, ɓáy fe féreri káʼa fere nzoɓri,