Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 1:5

5Tusuɛke lɛ, Za̰a na ɗaa tul nzoɓri nduo mbii. Roo lɛ, ɓaarì na, nam tɔ̀ŋ ŋgḭi ya hɔy ro ɓay haŋa mì ɗáa rì nduo ɓil Tem Law Pie.»