Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 11:15

15Zaɗka mì tii sa̰w ɓáa ɓay ha ri munu na báyḭi lɛ, Tem Law Pie ɗì a ví ya̰a ɓil law-ri riw bele, munu káʼa ɗì a ví ya̰a ɓil law naari ká titire na.