Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 13:3

3Falɛ ká i saŋ sùo-ri í sṵ fe ya, a í ɗaa nzaa ɓay kere na báyḭi lɛ, i ɗaa nduo-ri ɓo tul Barnabas ɓáy Sol na rɔɔ, í pɔŋ ri zɔl ɓáy.