Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 13:31

31Lɛɛ, ɓil namri ká ŋgḭi maa fe ká fal tḭ́i ɓe saa luɔ huɗ na, Zezu tḭi tul ɓari ká i su ni saa kuɗu zaɗ ká Galele kpṵru tḭi Zuruzalɛm na. Ɓari na, i ɓa nzoɓ nasi ɓay ɓe ɓay ɓáa ɓay ká se tul-e na ha̰ leɗ Izarayɛlri.