Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 14:17

17Ɓe nu ku hɔy kara, Ŋgɛrɛwṵru kiɛ fe kereri ɓaŋguɔ kpaɗara ha̰ nzoɓri kɔ mii, ɓeri ɗo key. Ka ha̰ mbam tɔ ha rì nda̰w, a ha rì ziŋ fe pay ɓáy fewke fewke riw bele nda̰w, a ha̰ fe sṵm maa rì siɓ siɓ nda̰w, a ha̰ suoriya mbaa ɓil law-rì gba̰y gba̰y nda̰w pi.»