Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 14:2

2Roo lɛ, Ziɓri ká i hii ɓay ɗáa law-ri ɓo tul Zezu ya na, i suru tigba̰a nzoɓ ha̰wri ká i ɓa Ziɓ ya ha ri ker ɓay ndaya se tul Pol ɓáy Barnabas.