Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 15:33

33Falɛ ká i kaw ziŋ ri bole ɗi maa fe na báyḭi lɛ, yṵ ɓari ká Antiyos na pɔŋ ri ha ri yḭ̀i í se Zuruzalɛm ɓáy ɗɛkɛkɛ, í vǎa ziŋ nzoɓri ká i pie ri na.