Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 15:38

38Roo lɛ, Pol kɔ rii ni ya, a hii ɓay haŋa ni se ziŋ ri ya, ɓay ḭi lɛ, varu ɓari ká i se pola na ka pɔŋ ri ká Pamfili, a zɔl taŋ ɔ́rɔ ɓie peɗ na ziŋ ri.