Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 16:17

17Ze, a tii sa̰w séke fal ɓuru Polri, a guu fe ɓeleŋ ɓeleŋ a ɓaa mii: «Nzoɓri key na, i ɓa leɗ peɗ Ŋgɛrɛwṵru ká nulue siya! I ka-káa í kǐɛke rì faa ká ɓay haŋa rì zǐŋke pam!»