Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 16:35

35Zaɗka nzaaruo sil na báyḭi lɛ, nzoɓ réke tul puori pie dɔma̰y mgbaka mgbamri na ha ri vǎa ɓaa ha̰ nzoɓ kɔ́rɔ faa hul sal na mii, «Mu pɔ́ŋ nzoɓ niri key na ha ri zɔ́l.»