Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 16:5

5Ɓe nu ku ro ha̰ nzoɓ mbika lawri ká i mbṵ tul kḭ ɓáy zaɗri ɓoɗ ɓoɗ na, i ŋgɔŋ ká ɓil mbika law ɓari, a í ŋgḭ̌ike nam ɓáy nam ɓa pola pola.