Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 17:11

11Zaɗɛ ku na, i ziŋ nzoɓri ká i nzɛ kal Ziɓri ká Tesalonik, ɓari na i ya̰a Ɓay Ŋgɛrɛwṵru ɓáy kere. Nam ɓáy nam na, i bɛklɛ mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru ɓay kɔ́kɔ, wa̰a, ɓay ká Pol ɓaa na ɗo ɓáy zaɗɛ kḭ zu lɛ?