Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 17:13

13Roo lɛ, zaɗka Ziɓri ká Tesalonik laa mii, Pol ɗo ka-káa Ɓay Ŋgɛrɛwṵru ká Bere na báyḭi lɛ, i vi í yɔklɔ ruɔ nzoɓri ha̰ kér ɓay ɓari fɛrɛ.