Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 17:16

Pol kaw Atɛn

16Zaɗka Pol kaw Atɛn, a giyaŋ vika Silas ɓáy Timote na báyḭi lɛ, ka kɔ wṵru ɓariri ká i ɗaa ya̰a ɓil puoke ku kpol kpol. Ɓe ze ɗaa ha̰ law-ɛ mbíke huu ɓay tul wṵruri ká i koɗ na.