Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 19:2

2a vbi ri ɓay mii: «Zaɗka ì ɗaa law-rì ɓo tul Zezu na wa̰a, ì ziŋ Tem Law Pie ziŋ zu lɛ?» Lɛɛ, i yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Ɓay ká se tul Tem Law Pie na, tɔɗɔ ɓo suku ɓuru ya ɓáy.»