Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 19:34

34Roo lɛ, zaɗka i kɔ ni ɓa Ziɓ na báyḭi lɛ, i ɗaa fe ɓáy nzaa-ri riw bele gɔ̌m maa sa̰w síe siɗi í ɓaa mii: «Artemis, wṵru Efɛzri na, ŋgɔɓ mba wṵru ha̰wri riw bele!»