Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 2:33

33Bǎa Ŋgɛrɛwṵru na mbi ni kaw tunduo hoɗo ɓe ká nulue, a ha̰ ni Tem Law Pie káʼa waa ɓayke na. Ɓe ze, Zezu ha̰ Tem Law Pie na ya̰a ɓil law ɓuru kpol kpol munu ká ì kɔ a í laa ɓáy suku-rì nda̰w key ku.