Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 2:4

4Lɛɛ, Tem Law Pie ya̰a ɓil law-ri kpol kpol bele, ha ri tii sa̰w ɓáa nzaa kḭri ɓoɗ ɓoɗ, munu ká Tem Law Pie ha ri ɓaa na.