Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 2:42

Zaɗ káw nzoɓ law mbḭwri

42Nzoɓ mbika lawri na i mgba sùo-ri ŋgɔ-ŋgɔŋ ɓaŋguɔ kpaɗara: i mbṵ tul kḭ ɓay láa fe fére ká *nzoɓ ndáy nzaapeɗri fere ri nda̰w, í zuɔ ziŋ kḭ mbḭw hɔy nda̰w, í sṵ fe ziŋ kḭ mbḭw hɔy nda̰w, a í ɗaa nzaa ɓay kere ziŋ kḭ mbḭw hɔy riw bele nda̰w pi.