Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 24:21

21Fe mbḭw hɔy ká mì ɗaa ká namke ku na, ɓa ɓay ká mì ɓaa ɓáy bawda kusol-i gbarara gbarara ká sakra ɓari mii: “Ɓay tul ɗáa law nzokɗo te tul tḭ́i nzoɓri saa luɔ huɗ na ze, i ɗáake ɓay ɓo tul-i ká pol-rì ká vuri key!”»