Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 24:26

26Rɔɓay, ka ɗaa law-ɛ nzokɗo te tul Pol a ker mii, kɔ ya lɛ, a haŋa ɓeri lari. Sa̰wke mini ze, ka pie nzaapeɗ ha̰ Pol vi luo-ɛ ɓaŋguɔ ɓay sorori ziŋ ni.