Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 24:3

3Ɓay tul feri riw bele ká ɓuru ziŋ ɓáy namri riw nda̰w, ɓáy zaɗri riw bele nda̰w na, ɓuru ɗáake law ɓuru ɓo tul-a.