Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 25:1

Pol hii ɓay séke luo Mbay Sezar ha̰ ni ɗaa ɓay ɓe

1Zaɗka Fetus tḭi zaɗ káʼa réke mbay ká ɗi, a ɗaa nam say ká falɛ na ku báyḭi lɛ, ka uru ká Sezare a se ɓa Zuruzalɛm.